Taun Ieu, Unpad Nerapkeun Program Tatahar Babarengan keur Mahasiswa Anyar S-1

[Unpad.ac.id, 3/03/2016] Mimiti taun akadémik 2016/2017 nu bakal datang, Univérsitas Padjadjaran bakal nerapkeun Program Tahapan Persiapan Bersama (TPB) husus pikeun mahasiswa anyar program Sarjana. Program ieu diiluan ku mahasiswa anyar ti sakumna program studi di Unpad dina taun kahiji perkuliahan (Semester I jeung II).

Diréktur Pendidikan Unpad, Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K., M.Kes., dina Lokakarya Penyusunan Learning Outcome (LO), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), jeung Modul Tahapan Persiapan Bersama (TPB), Kemis (3/03) di Hotél Aston Priméra, Bandung. (Foto kénging: Dadan T.)*

Diréktur Pendidikan Unpad, Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K., M.Kes., dina Lokakarya Penyusunan Learning Outcome (LO), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), jeung Modul Tahapan Persiapan Bersama (TPB), Kemis (3/03) di Hotél Aston Priméra, Bandung. (Foto kénging: Dadan T.)*

Diréktur Pendidikan Unpad, Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K., M.Kes., nétélakeun, program TPB téh ngawengku tilu kagiatan, nya éta kurikulér, ko-kurikulér, jeung ékstrakurikulér. Kagiatan kurikulérna mangrupa kuliah babarengan dina seméster I, sedengkeun kagiatan ko-kurikulérna ngawengku pengembangan karakter jeung ékstrakurikulérna mangrupa perkuliahan olahraga, seni, jeung karancagéan. Kagiatan ko-kurikulér jeung ékstrakurikulér bakal lumangsung nepi ka seméster II.

“TPB ieu dipiharep bisa ngahasilkeun lulusan anu luyu jeung tujuan katut Pola Ilmiah Pokok Unpad,” saur Prof. Budi basa nepikeun pangjajapna dina Lokakarya Penyusunan Learning Outcome (LO), Rencana Pembelajaran Seméster (RPS), jeung Modul Tahapan Persiapan Bersama (TPB), Kemis (3/03) di Hotél Aston Priméra, Bandung.

Leuwihna ti éta, Prof. Budi ngécéskeun ngeunaan alesan pentingna diterapkeunana TPB pikeun mahasiswa anyar. Ieu téh dumasar kana modél tahapan pengembangan mahasiswa anu dimekarkeun ku Prof. Dr. Juke Roosjati Siregar, M.Pd., Guru Besar Fakultas Psikologi Unpad, nya éta Pengenalan, Pengembangan, jeung Penglepasan Mahasiswa (P3M).

Dina métode ieu, mahasiswa anyar aya dina masa transisi antara masa SMA jeung masa mahasiswa. Prof. Juke ngabagi kategori mahasiswa seméster I jeung II aya dina tahap pengenalan, sarta dina perkuliahanana ogé kudu dituyun kana program mikawanoh dirina, lingkunganana, jeung paguron luhur.

“Pikeun mahasiswa anyar ieu urang kudu ngajajapkeun maranéhna anu tadina rumaja kénéh jadi déwasa muda anu luytu jeung harepan. hartina, urang kudu bener-bener ngokolakeunana dina masa transisi ieu,” saur Prof. Budi.

Prof. Budi ogé nandeskeun dua hal anu jadi ukuran pentingna TPB ieu, nya éta kurangna rasa ka-Unpad-an dina diri mahasiswa, sarta rendahna masa studi tepat waktu di program Sarjana. Dua hal ieu geus samistina bisa dirobah ti ayeuna, nya éta ti saprak mahasiswa asup di tingkat hiji.

Sacara téknis, TPB bakal ngahijikeun mahasiswa anyar ti sakabéh program studi pikeun kuliah babarengan. Muatan TPB dina kagiatan kurikulér bakal ngawengku Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Kluster, Mata Kuliah Prodi, Muatan Unpad (konsép Ilmu Alamiah Dasar [IAD] jeung Ilmu Sosial Budaya Dasar [ISBD]), sarta Kaparigelan Diajar jeung Literasi Informasi (KBLI).

Numutkeun Prof. Budi, MKU ngawengku mata kuliah anu diwajibkeun ku nagara, diantarana Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonésia, Pendidikan Agama, jeung Bahasa Inggris. Unggal kelas MKU bakal dieusian ku 40 – 50 urang mahasiswa ti sakumna program studi.

Lamun rarancang kuota mahasiswa anyar S1 Unpad aya 6000 mahasiswa, bakal aya 120 kelas MKU anu ngawengku 60 kelas isuk-isuk jeung 60 kelas pabeubeurang. Perkuliahanana bakal diampu ku 60 urang dosén dina poé Senén jeung Rebo.

“Engkéna mahasiswa anyar téh dina waktuna katarima tacan asup ka prodina masing-masing, tapi bakal dikokolakeun ku TPB saseméster lilana,” saur Prof. Budi.

Sedengkeun MKK mangrupa program perkuliahan anu diluyukeun jeung kluster kaélmuan di Unpad. MKK ieu kabagi jadi kelompok Kesehatan, Agrokompleks, Sosiohumaniora, Sains Teknologi, jeung Lingkungan jeung Pembangunan. Mahasiswa anayr dikelompokkeun dumasar kana kluster kaélmuanana sarta dibéré mata kuliah yanu sipatna papasian, atawa diulik ku mahasiswa di sababaraha fakultas anu aya dina hiji kluster.

Sedengkeun Mata Kuliah Prodi numutkeun Prof. Budi mangruipa mata kuliah pangwanoh anu ditepikeun ku sakabéh prodi. Dina mata kuliah ieu, mahasiswa dikelompokkeun luyu jeung prodina séwang-séwangan.

Dina hal muatan Ka-Unpad-an nya éta mata kuliah anu ditepikeun langsung ku para Guru Besar. Dina Kaparigelan Diajar jeung Literasi Informasi, mahasiswa dibéré kaparigelan pikeun mangarti kana téknologi literasi informasi anu lilana saseméster.

“Jadi engké téh lamun mahasiswa lulus TPB jeung asup ka prodi, dasar pangaweruhna geus sarua,” saur Prof. Budi.

Salah saurang tim AdHoc TPB Unpad Nono Carsono, S.P., M.Sc., PhD., nyebutkeun, jumlah SKS pikeun MKU Agama, Pancasila, jeung Kewarganegaraan réana 3 SKS, MKU Bahasa aya 2 SKS, MKU IAD jeung ISBD 2 SKS, MKK 10 – 12 SKS, KBLI 1 SKS, sarta Olahraga jeung Seni 1 SKS.

Pikeun perkuliahan MKK bakal dilaksanakeun Salasa jeung Kemis, sedengkeun ko-kurikulér jeung ékstrakurikulér dilaksanakeun Jumaah jeung Saptu.*

Warta ti: Arief Maulana / eh