Genep Patokan Ladang Balitungan Diri dina Bulan Puasa

[Unpad.ac.id, 11/07/2016] Bulan Puasa téh bisa disebut ogé bulan balitungan diri. Balitungan di dieu nya éta pikeun nganyahokeun naon baé anu enggeus atawa tacan dipilampah. Salian ti éta, balitungan ogé pikeun ngukur sakumaha kamampuh urang ngoméan diri.

Prof. Dr. Sudrajat Supian, M.Sc., dina hutbah Idul Fitri 1437 H di Lapang Parkir Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rebo (06/07) nak. (Foto kénging: Tédi Yusup)*

Prof. Dr. Sudrajat Supian, M.Sc., dina hutbah Idul Fitri 1437 H di Lapang Parkir Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rebo (06/07) nak. (Foto kénging: Tédi Yusup)*

Kitu anu ditepikeun ku Dékan Fakultas Matematika jeung Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Unpad Prof. Dr. Sudrajat Supian, M.Sc., dina hutbah Idul Fitri 1437 H di Lapang Parkir Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rebo (6/07) nak. Prof. Sudrajat ngajudulan hutbahna ku “Endahna Silihampura”.

Sahenteuna, ceuk Prof. Sudrajat, aya genep patokan anu kasebut kana balitungan diri dina bulan Puasa. Genep patokan ieu jadi gumulung jadi hiji kahadéan nu aya di manusa. Genep patokan ieu nya éta salaki atawa pamajikan anu soléh, turunan anu saroléh, awak anu jagjag waringkas, rejeki anu halal, tatangga anu bageur, jeung élmu anu mangpaat.

“Ku ngabalitungkeun patokan anu genep téa sacara jujur jeung bener, harepanana urang bisa nyaho kumaha ngajankeun peta kahirupan sabada Puasa, supaya urang bisa hirup bener jeung ngahontal préstasi dina hirup,” ceuk Prof. Sudrajat.

Salah sahiji ciri manusia manusa anu geus bisa ngabalitungkeun dirina nya éta jadi insan anu “ihsan”. Prof. Sudrajat nyebutkeun, ihsan téh golongan manusa anu satincak saparipolahna ngarasa diponcongok ku Gusti Allah swt anu jadi tanda kasuksésan manusa dina ngalakonan Puasa. Puasa téh ngagembléng manusa supaya salawasna ngarasa dipencrong ku Gusti Allah, lain wungkul tina perkara anu diharamkeun, tapi ogé tina perkara halal, saperti: dahar, nginum, jeung sapatemonna nu laki rabi tibeurang.

Ku kituna, Puasa téh waktu anu hadé pikeun nyitak insan anu ihsan, nya éta manusa anu salawasna ngarasakeun ayana Gusti Allah di mana waé manéhna aya.

Salian ti jadi bulan pikeun ngeunteungan diri, dina sajarah peradaban dunya jeung anu disebut dina Al Quran, Puasa téh jadi tetengger kajasian anu agung, utamana pikeun umat Islam. Prof. Sudrajat nyebutkeun, sahenteuna aya genep kajadian dina bulan Puasa, nya éta: Nuzulul Quran jeung Laélatul Qadar, Perang Badar, merdékana Kota Makkah ku Kaum Muslimin, asup Islamna Umar bin Khattab, asup Islamna ahli masiat Fudhail bin ‘Iyadh, jeung Kamerdékaan Indonésia.

Ku kituna, teu aya salahna lamun bulan Puasa téh bulan anu pinuh ku kaunggulan di antara bulan Hijriyah séjénna.

“Dina sataun, Gusti Allah ngayugakeun hiji bulan anu istiméwa, bulan anu pinuh ku welas asih, berekah, jeung pangampura. Nya ieu bulan puasa téa. Bulan anu dianti-anti ku sakumna umat Islam sadunya,” ceuk Prof. Sudrajat.

Salian ti di kampus Dipati Ukur, Salat Idul Fitri ogé diayakeun di kampus Jatinangor. Réngsé Salat Id di kampus Dipati Ukur, Réktor Unpad ngayakeun silaturahmi jeung rukun wargi Unpad katut warga masarakat di Wisma Unpad Jn. Cimandiri Bandung. *

Foto-foto kénging: Tédi Yusup

Warta ti Arief Maulana / eh