Réktor, “Unpad Kudu Bisa Mawa Poténsi Bangsa kana Lingkup Global”

[Unpad.ac.id, 14/09/2016] Tanggal 11 Séptémber 2016 , Universitas Padjadjaran panceg umurna 59 taun. Dina umur sakieu téh réa hal anu geus dilakonan jeung dihontal ku Unpad, dina ketakna di tingkat nasional jeung global.

 Menristékdikti, Prof. Moh. Nasir, PhD., Ak., Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, jeung Pupuhu Majelis Wali Amanat Unpad, Rudiantara, dina lawung pérs Dies Natalis ka-59 Universitas Padjadjaran di Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Rebo (14/09). (Foto kénging: Tédi Yusup)*

Menristékdikti, Prof. Moh. Nasir, PhD., Ak., Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, jeung Pupuhu Majelis Wali Amanat Unpad, Rudiantara, dina lawung pérs Dies Natalis ka-59 Universitas Padjadjaran di Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Rebo (14/09). (Foto kénging: Tédi Yusup)*

“Miéling dies natalis téh waktu anu hadé pikeun karéréanana lembaga, pon kitu deui Universitas Padjadjaran, pikeun ngeunteungan deui kana naon rupa anu geus dilakonan, balitungan diri ka nu geus dihontal, minangka sukuran sarat ngoméan keur pikahareupeun,” saur Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, dina Miéling Dies Natalis ka-59 Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata, Rebo (14/09).

Réktor ogé nyutat biantara Presidén Munggaran Républik Indonésia, Ir. Soekarno, dina Dies Natalis ka-2 Unpad taun 1959. Dina biantarana, Ir. Soekarno nyebutkeun, “Saja doakan Padjadjaran benar-benar memenuhi ia punya dharma, benar-benar menjadi salah satu tempat dimana api unggun Indonesia selalu bersinar, menjala-njala.”(Simkuring ngadungakeun Padjadjaran sing bener-bener nyumponan kana dharmana, bener-bener jadi salah sahiji seuneu Indonésia anu ngagedur hurung taya kendatna.)

Numutkeun Réktor, kasauran Ir. Soekarno téh nuduhkeun yén Unpad diadegkeun ku tujuan anu luhung sarta jero pisan pihartieunana. Ngadegna Unpad téh diarep-arep supaya jadi obor nu nyaangan jeung ngarojong kana kamajuan bangsa Indonésia.

“Pidato anu ngahudang sumanget téh nuduhkeun yén Universitas Padjadjaran kudu boga karya lain ngan di tingkat nasional wungkul tapi kudu leuwih ti dinya, bisa nganteurkeun bangsa Indonésia sacara global,” saur Réktor.
Réktor nyaurkeun deui, sajero 59 taun Unpad geus némbongkeun darma bakti jeung komitmen para sesepuh, panaratas, jeung para karuhun dina ngawujudkeun tékad jeung cita-citana. “Darma bakti jeung komitmen téh bakal terus jadi wangsit jeung tanaga keur urang supaya terus ngagedurkeun seuneu Indonésia dina nyanghareupan hahalang dina mangsa nu bakal datang anu beuki werit,” saur Réktor.

Dina biantarana, Réktor nyaurkeun yén salah sahiji tarékah anu dipigawé ku Unpad ayeuna nya éta mekarkeun pendidikan transformatif, ku cara ngokolakeun aktivitas di paguron luhur pikeun kamaslahatan masarakat. Ku ayana pendidikan transformatif ieu, kuliahna ogé kudu barobah jadi kuliah anu transformatif, nya éta kuliah anu méré lolongkrang ka sakumna pihak supaya leuwih getapan jeung kritis, leuwih terbuka na pandangan anu lian, jeung daék narima kana gagasan-gagasan anyar atawa gagasan-gagasan anu ceuk kayakinan penting pikeun kahirupan jaga.

Salian ti éta, Unpad ogé keur ngeureuyeuh ngaronjatkeun aktivitas riset anu berkualitas. Unpad sadar yén tanpa riset anu berkualitas, kuliah anu hadé ogé moal bisa kahontal. “Aktivitas riset di paguron luhur téh geus jadi kakuduan,” saur Réktor.

Kamampuh mekarkeun riset-riset transdisiplin jeung berkualitas ogé jadi ciri tina universitas generasi ka-3 dina abad ka-21. Universitas dipiharep kudu jadi pamedar élmu, lain ngan jadi tukang élmu, anu jadi ciri universitas generasi kadua, atawa jadi gudang élmu anu jadi ciri universitas generasi munggaran. Tumali jeung konsép ieu, Unpad keur narékahan supaya bisa barobah jadi bagian ti paguron luhur generasi katilu.

“Minangka ciri ti universitas generasi katilu, riset-risetna ogé lain ngan ukur pikeun pamekaran élmu, tapi kudu aya gunana jeung maslahat keur balaréa,” saur Réktor.*

Laporan oleh: Artanti Hendriyana / eh