Menteri Keuangan, Sri Mulyani, “APBN téh Parabot Penting keur Ngawujudkeun Masarakat Adil jeung Mamur”

[Unpad.ac.id, 29/11/2016] Luyu jeung nu kaunggel dina konstitusi Indonésia, tujuan ngokolakeun ékonomi Indonésia téh nya éta ngawujudkeun masarakat nu adil jeung mamur. Ku kituna, perlu aya tarékah dina ngabasmi kamiskinan, ngurangan jurang antara miskin jeung kaya, sarta ngaronjatkeun produktivitas jeung daya saing nagara. Anggaran Pendapatan jeung Belanja Negara (APBN) téh salah sahiji parabot penting dina ngahontal éta tujuan.

Mentri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, dina Kuliah Umum “Kenali Anggaran Negeri” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Salasa (29/11). (Potrét kénging: Dadan T.)*

Mentri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, dina Kuliah Umum “Kenali Anggaran Negeri” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Salasa (29/11). (Potrét kénging: Dadan T.)*

“Ku ayana APBN anu hadé urang miharep ieu téh jadi parabot anu ampuh pikeun ngahontal cita-cita nagara urang, nya éta ngawujudkeun masarakat nu adil jeung mamur,” cék Mentri Keuangan Republik Indonésia, Sri Mulyani Indrawati dina Kuliah Umum “Kenali Anggaran Negeri” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Salasa (29/11).

Ibu Sri nétélakeun, ngokolakeun APBN téh sarua jeung ngokolakeun balanja dina hiji rumah tangga. APBN téh aya 3 bagian, nya éta pangasilan, balanja, jeung biaya. Ari balanja, éta bakal sarua pentingna jeung néangan pangasilan. Lamun hiji rumah tangga ngabalanjakeunana ku cara nu strategis, unggal rupiah anu dibalanjakeun téh lain béak waé tapi ogé karasa mangpaatna keur sakumna anggota kulawarga.

“Ngabalanjakeun pangasilan nagara téh sarua pentingna jeung néangan pangasilan nagara. Sabab lamun urang ngabalanjakeunana hadé jeung bener, gemi, teu awuntah jeung teu korupsi, éta téh bakal jadi balanja anu mangpaat keur masarakat jeung kahirupan ékonomi,” cék Ibu Sri.

Ditétélakeun deui yén anu jadi tulang tonggong pangasilan nagara téh nya éta pajeg. Pajeg téh pakakas keur nagara supaya bisa jadi nagara anu berdaulat. Lamun hayang jadi nagara anu ajeg, urang kudu bisa ngumpulkeun pajeg anu hadé. Pajeg ogé jadi salah sahiji pakakas penting dina ngawujudkeun nagara anu adil jeung mamur.

“Eta téh lambang tina pancegna hiji nagara. Kadaulatan jeung kaajegan téh ditempona tina kabisa urang ngumpulkeun pajeg,” cék Ibu Sri.

Kiwari, pangasilan tina pajeg di Indonésia jauh kénéh tina targét anu ditangtukeun. Ieu anu kudu jadi perhatian pisan. Taun 2015, pangasilan nagara tina pajeg ngan Rp 240 Triliun, kurang tina targét anu geus ditetepkeun, jeung dina taun 2016 paling bisa ngahontal Rp 219 Triliun tina jumlah anu geus dirarancang.

“Di Indonésia mah pangabisa urang pikeun ngumpulkeun pajeg téh gedé pisan sabab rasio kapatuhan mayar pajeg tacan bisa ngaronjat,” cék Ibu Sri.

Numutkeun Mentri, kamampuh ngokolakeun anggaran daérah ogé jadi hal anu penting. Ku sabab kitu, Mentri miharep ka Unpad supaya bisa milu aub dina ngawangun kamampuh pamaréntahan-pamaréntahan daérah sangkan leuwih mahér ngokolakeun anggaran keur karaharjaan rahayatna.

Dina acara ieu, Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad miharep kuliah umum téh lain ngan keur nambahan pangaweruh akadémik mahasiswa tapi ogé bisa ngailhaman kulawarga Unpad pikeun milu aub nalingakeun jeung ngaronjatkeun sagala hal keur kamajuan bangsa.

“Mikiran pola-pola, kumaha anu geus dimekarkeun jadi program nagara urang sing bisa diteruskeun jeung dironjatkeun deui,” saur Réktor.*

Warta ti: Artanti Héndriyana / eh