Réktor Miharep Mahasiswa Malotékar dina KKNM PPMD Integratif

[Unpad.ac.id, 4/01/2017] Réktor Universitas Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono Achmad, ngiangkeun peserta Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa – Pengabdian kepada Masyarakat Dosén (KKNM PPMD) Integratif Unpad Periode Januari-Pébruari 2017 di Lapang Parkir PPBS Unpad Kampus Jatinangor, Rebo (4/01). Aya 2.954 urang mahasiswa anu miluan KKNM entragan ayeuna.

Mahasiswa Unpad nu milu KKNM PPMD Integratif periode Januari-Pébruari 2017 di Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, jeung Kab. Pangandaran. Mahasiswa diiangkeun ku Réktor Unpad di Lapang PPBS Unpad Jatinangor, Rebo (4/01). (Potrét kénging: Dadan T.)*

Mahasiswa Unpad nu milu KKNM PPMD Integratif periode Januari-Pébruari 2017 di Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, jeung Kab. Pangandaran. Mahasiswa diiangkeun ku Réktor Unpad di Lapang PPBS Unpad Jatinangor, Rebo (4/01). (Potrét kénging: Dadan T.)*

Dina acara ieu, Réktor ngawawadian mahasiswa supaya ngamangpaatkeun KKNM pikeun média hirup kumbuh di masarakat. Réktor ogé ngajangjian bakal ngajénan kelompok KKNM anu bisa byieun produk kamotékaran jeung karancagéan anu manjang. Dina upacara ieu hadir pingpinan universitas jeung fakultas. Sacara simbolis, Réktor ngiangkeun KKNM ku nerapkeun topi Unpad ka wawakil Dosén Pembimbing Lapangan (DPL) jeung mahasiswa.

“Ieu téh lolongkrang anu hadé pikeun ngaronjatkeun paélmuan anu geus diulik di paguron luhur pikeun dilarapkeun di masarakat,” saur Réktor dina pangbagéana ka para mahasiswa, pingpinan, jeung para profésor anu jadi DPL dina KKNM ieu.

Réktor ngajurung kana kagiatan KKNM ieu supaya bisa terus manjang. Ku ayana pola nu integratif, DPL téh lain ngan ukur ngabingbing masarakat, tapi ogé bisa niténan rupa-rupa tangtangan pikeun dibadamikeun, diulik, jeung dijieun solusina keur kahadéan masarakat.

Naon-naon anu geus kapanggih ku DPL jeung mahasiswa, geus tangtu éta program bisa manjang mangpaatna. Kagiatan ieu ogé bisa jadi lolongkrang medalna hubungan antarbidang élmu.

“Kagiatan ieu téh wujud paguron luhur anu nyata ayana di masarakat,” saur Réktor.

Ku ayana mahasiswa ieu, saur Réktor, jadi bukti hadirna antarbidang élmu di masarakat. Mahasiswa dipiharep bisa ngawangun kasadaran jeung gawé bareng jeung kanca mitrana dina widang élmu séjénna.

Dina jero sabulan mahasiswa ngalaksanakeun KKNM di 4 Kabupatén nya éta, Kab. Majalengka (36 Désa, 3 Kacamatan), Kab. Kuningan (34 Désa, 3 Kacamatan), Kab. Ciamis (30 Désa, 3 Kacamatan), jeung Kab. Pangandaran (20 Désa, 3 Kacamatan). Ari nu jaradi Dosén Pendamping Lapangan aya 60 urang, nya éta 42 urang profésor jeung 18 urang dosén anu gelarna Doktor.

“Ieu téh luyu jeung larapna program Profésor Masuk Désa, jadi urang keprak para guru besar sina jaradi DPL” cék Diréktur Pendidikan jeung Kemahasiswaan Unpad, Prof. Dr. Réiza D. Dienaputra, M.Hum.

Iangan KKNM ieu dibagi jadi jirangan. Jirangan kahiji dina poé Rebo (4/01) nu diiangkeun ka Kab. Majalengka jeung Kuningan. Sedengkeun iangan kadua dina poé Kemis (5/01) keur iangan ka Kab. Ciamis jeung Pangandaran.*

Warta ti: Arief Maulana / eh