Réktor Miharep Wisudawan Unpad Mageuhan Persatuan Bangsa

[unpad.ac.id., 01/08/2017] Minangka lembaga pendidikan tinggi, Unpad jeung kakuatan akademikna boga pancén anu nyata dina ngarojong pangwangunan bangsa supaya bisa nanjung dina hirup kumbuh global, sarta ngaraiksa persatuan jeung kamamuran wilayah Nusantara. Pikeun ngahontalna, Réktor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad cumeluk ka sakumna civitas akademika, utamana para wisudawan Unpad Gelombang IV Tahun Akademik 2016/2017 pikeun aub dina pangwangunan bangsa sarta ngariksa persatuan bangsa.

Mentri Pemuda jeung Olahraga RI, Imam Nahrawi nampi pangwilujeng ti Réktor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dina Wisuda Gelombang IV Tahun Akademik 2016/2017 di Grha Sanusi Hardjadinata, Unpad Bandung, Salasa (1/8). (Foto: Tédi Yusup)

“Simkuring peupeujeuh ka sakumna wisudawan, di mana waé aranjeun ngancik, minangka insan abdi masarakat, pembina nusa bangsa, sing jaradi lulugu anu temen wekel dina pangwanguna bangsa sarta ngariksa persatuan Nusantara,” saurna dina biantara Wisuda Unpad Gelombang IV Tahun Akademik 2016/2017 di Grha Sanusi Hardjadinata kampus Iwa Koesoemasoemantri Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Salasa (1/8). Upacara Wisuda Gelombang IV ieu lumangsung nepi ka Kemis (3/8) nu bakal datang.

Tumali jeung éta hal, Réktor nétélakeun yén dina Dies Natalis ka-60 Unpad nu bakal datang, Unpad mulang deui kana tanggung jawabna dina ngawewegan wujud konsép persatuan bangsa ngaliwatan konsép Wawasan Nusantara ku nyusun pirang-pirang konsép akademik dina nyanghareupan paneka jaman. Salah sahijina nya éta ngalélérkeun pangajén Mochtar Kusuma Atmadja Award. Ieu lain ngan ukur pangéling-ngéling kana jasa Mochtar Kusuma Atmadja dina ngawujudkeun konsép Wawasan Nusantara tapi ogé jadi wangsit jeung pangjurung ka generasi pikeun ngariksa persatuan bangsa.

Salian ti éta, dina tarékah Unpad ngariksa alam, utamana di Indonesia ieu, Unpad ogét ngalétlérkeun pangajétn Otto Sumarwoto Award dina Diés Natalis ka-60 Unpad. Minangka akademisi Unpad anu luhung, almarhum Otto Sumarwoto gedé pisan jasana dina élmu lingkungan sarta jadi alpukah konsép Pola Ilmiah Pokok Unpad “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” babrengan jeung Mochtar Kusuma Atmadja.

Tumali jeung kabinangkitan akademik anu geus dikeureuyeuh ku Unpad ayeuna, Réktor ngécéskeun yén Unpad geus medalkeun kamotékaran jeung ngoméan tata kelola program akademik. Anu geus dipigawé diantarana ngoméan pedoman akademik anu méré lolongkrang ka mahasiswa tahap sarjana bisa ngaréngsékeun  skripsi atawa tugas ahir leuwih gancang, sarta bisa ngalaksanakeun KKN leuwih awal anu jadwalna dibuka sapanjang taun.

Kabinangkitan séjénna nya éta dina narima mahasiswa program S-3 mimiti taun ieu ngan bisa ku promotor anu geus boga hibah penelitian supaya mahasiswa S-3 geus panceg bakal ngaréngsékeun disertasina bari teu kudu ngaluarkeun biaya panalungtikan sorangan.

“Ku ayana pangrojong biaya panalungtikan nu disadiakeun ku Unpad taun ieu leuwih ti 100 M sarta ngadumaniskeun panalungtikan jeung pengabdian kepada masyarakat bari diiluan ku mahasiswa téh dipiharep bisa ngaronjatkeun ajén akademik,” saur Réktor.

Dina kasempetan ieu,  Réktor ngistrénan  2.370 urang wisudawan  lulusan ti Program Diploma-III, Diploma IV, Program Sarjana, Pendidikan Spésialis,  Profési, Magister jeung Doktor. Dina wisuda jirangan kahiji, Mentri Pemuda jeung Olah Raga RI Imam Nachrawi,  hadir minangka wisudawan ti Program Studi Magister Kebijakan Publik. Salian ti éta, wisudawan anu tanpadaksa ti Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Usép Rohmat ogé diistrénan dina jirangan kahiji.

Réktor ogé ngawilujengkeun sacara husus ka wisudawan anu lulus kalawan prédikat pinunjul nya éta Vitriana ti Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran keur Program Doktor; Sartika Sari ti Program Studi Sastra, Fakultas Ilmu Budaya keur Program Magister;  Stephanie ti Program Studi Keséhatan Gigi Anak, Fakultas Kedokteran Gigi, keur Program Spésialis; Hény Junita ti Program Studi Ners, Fakultas Keperawatan pikeun Program Profési; Shinta Purnama Sugiana ti Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi pikeun Program Sarjana jeung  ti Program Diploma  ku  Hilma Nurmalia Sukma ti  Program Studi Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Salian ti éta, pangajén ogé dilélérkeun ka wisudawan  pangkolotna nya éta Wawan Setiawan ti  Program Studi  Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dina yuswa 60 taun 2 bulan jeung wisudawan  pangngorana  Ilham Phalosa Reswara ti Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi dina yuswa 19 taun 6 bulan.

 

Warta ti: Marlia