Ilmu Sejarah

Akréditasi: A
E-mail: jurusan_sejarah@unpad.ac.id
Fakultas: Ilmu Budaya
Website:

Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad ngadegna ti taun 1958. Di program studi ieu, mahasiswa dididik jeung dilatih supaya bisa nyusun deui hiji kajadian anu geus heubeul dina mangsa katukang luyu jeung éntép-seureuhna bari ngulik pola-pola katut ajén-ajén tina parobahanana.

Hasil tina sususnan ieu tuluy dipidangkeun supaya kanyahoan ku masarakat. Dumasar kana hal ieu, mahasiswa dididik jeung dilatih supaya bisa midanhkeun hasil susunanana dina wnagun anu dipikaresepna. Ku kituna, mahasiswa bisa milih salah sahiji tina sababaraha pilihan pengutamaan dina geus nincak ka seméster kagenep, nya éta pengutamaan téorétis kalawan konséntrasi kana pamarekan sosiologi, ékonomi, politik, kabudayan, jeung nyieun biografi; sarta pengutamaan praktis dina konséntrasi kapariwisataan.

Basa minangka parabot pikeun panalungtikan jeung nyebarkeun hasil panalungtikan gedé pisan gunana dina panalungtikan. Ku kituna, salila kuliah di Program Studi Ilmu Sejarah FIB Unpad, mahasiswa ogé dididik jeung dilatih supaya mahér dina basa Indonésia boh lisan boh tulisan, basa Inggris anu satahap jeungskor TOEFL 500, jeung basa Walanda pikeun panalungtikan sajarah. Gelar pikeun lulusanana nya éta Sarjana Humaniora (S.Hum.).

 

Lolongkrang Gawé:

Salian ti nuluykeun ka program magister (S2), alumni program studi Ilmu Sejarah FIB Unpad bisa ogé langsung ngabaktikeun élmuna ka masarakat. Sababaraha profési anu geus dieusian ku alumni Program Studi Ilmu Sejarah diantarana jadi pengajar (dosen, guru, pengajar di lembaga pendidikan keterampilan), panalungtik (di lembaga penelitian jeung litbang pausahaan), kearsipan, perpustakaan, dokuméntasi, pagawé (pagawé negri jeung swasta), tentara, polisi, intélijén, wartawan média citak jeung éléktronik, pangarang profésional, pangarang skénario film jeung sinétron, fotografer profésional, camera person, analis krédit (di bank pamaréntah jeung swasta), éditor, pangusaha (perbukuan, agroindustri, kapariwisataan), pemandu wisata, jeung widang-widang séjénna.