Sastra Rusia

Akreditasi: A
E-mail: rusia.unpad@gmail.com
Fakultas:
Ilmu Budaya
Website: http://russian.fib.unpad.ac.id

Déskripsi:
Program Studi Sastra Rusia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad ngatik mahasiswa supaya parigel, komunikatif, jeung profésional maké basa Rusia luyu jeung standar pikeun nyumponan uji kompeténsi lével TRKI-2 (tés pangabisa dina basa Rusia keur urang asing). Ku nyangkingna pangabisa dina basa Rusia téh mahasiswa ogé diperedih kudu lega wawasan dina widang kasusastran jeung kabudayan Rusia.

Program studi Sastra Rusia di Indonésia ngan aya di dua univérsitas, salah sahijina nya di Unpad. Ku nambahanana dosen lulusan paguron luhur di Rusia bari dirojong ku native speaker, Program Studi Sastra Rusia Unpad leuwih nandeskeun kana aspék basa Rusia dina tilu konsénstrasi peminatan, nya éta Linguistik, Sastra, jeung Kajian Budaya. Program Studi Sastra Rusia FIB Unpad mimiti ngadeg di Fakultas Sastra dina taun 1962, minangka hasil integrasi ti Akademi Pendidikan Ahli Bahasa Asing (APABA). Gelar pikeun lulusanana nya éta Sarjana Humaniora (S.Hum.).

Lolongkrang Gawé:
Lulusan Program Studi Sastra Rusia FIB Unpad bisa digawé di sababaraha instansi, boh pamaréntah jeung swasta. Pangabisa lulusan dina hal basa, kasusastran, jeung kabudayaan anu lega jadi andelan pikeun lulusan dina nyanghareupan pagawéan anu nyampak. Ieu téh salian ti ku ayana pangabisa nu bieu, lulusanana dirojong ku pangabisa séjénna nu dipikabutuh dina pagawéan, diantarana kapariwisataan, diplomasi, jeung kawirausahaan.

Kaparigelan Basa Rusia téh salah sahiji kaunggulan anu jadi cecekelan para lulusan. Ku kituna, dumasar kana Tracer Study 2012, Lulusan Program Studi Sastra Rusia sumebar di sababaraha instansi pamaréntah, nya éta: Kemenlu, Kemenham, BIN (Badan Intelijen Negara), Lembaga Sandi Negara, Setneg, TNI, Polri; BUMN; Perbankan; sababaraha instansi swasta utamana dina widang pariwisata jeung média massa; katut wirausaha. Alumni Sastra Rusia FIB Unpad bisa nuluykeun nyuprih élmu di pascasarjana boh di jero atawa di luar negri, sok komo lamun aya nu hayang nuluykeun tolab élmu ka Rusia, pamaréntah Rusia bakal méré prioritas ku béasiswa ti pamaréntah Rusia.