Implengan, Udagan & Tujuan

Implengan, Udagan, jeung Tujuan Unpad

Dina ngokolakeun atikan sakumaha anu geus disaratkeun dina palaturan jeung undang-undang, Unpad netepkeun Pola Ilmiah Poko (PIP) “Bina Mulia Hukum jeung Lingkungan Hirup dina Pangwangunan Nasional”. Ajén-inajén anu nyampak dina PIP téh jadi tatapakan pikeun mageuhan Implengan Unpad sarta jadi padoman pikeun civitas akademika dina ngahontal Implengan jeung Udagan Unpad.

Implengan (Visi) Univérsitas Padjadjaran:

”Ngawujudna Univérsitas Pinunjul dina Ngokolakeun Atikan Kelas Dunya Taun 2026”

Udagan (Misi):

 1. Ngokolakeun atikan (pangajaran, panalungtikan jeung mekarkeun élmu pangaweruh, katut pangabakti ka masarakat) dina nyumponan harepan masarakat anu merelukeun jasa atikan paguron luhur.
 2. Ngokolakeun atikan paguron luhur anu bisa nanjeur di tingkat internasional sarta luyu jeung harepan anu merelukeun jasa atikan paguron luhur dina ngudag mesatna kamekaran inteléktual jeung karaharjaan masarakat.
 3. Ngokolakeun atikan anu parigel jeung akuntabel geusan ngaronjatkeun ajén paguron luhur;
 4. Ngawangun insan akadémik anu ngajungjung kaluhungan budaya lokal jeung budaya nasional dina kabinékaan budaya di dunya.

Tujuan:

 1. Ngaronjatna lolongkrang jeung kamampuh balaréa anu keyeng karepna pikeun nyuprih élmu di paguron luhur;
 2. Ngahontal punjulna institusi jeung program studi dina mekarkeun élmu pangaweruh jeung seni;
 3. Ngawujudna tatar akadémik anu matak betah jeung tumaninah pikeun ngokolakeun pangajaran, panalungtikan, jeung pangabakti ka masarakat;
 4. Mekarna jeung gumulungna mangpaat téknologi informasi dina ngaronjatkeun pangladén anu hadé, luyu jeung harepan balaréa;
 5. Mekarna gawé bareng jeung pihak-pihak séjén dina ngokolakeun atikan;
 6. Mibanda sumber daya manusa anu masagi jeung parigel dina ngokolakeun atikan;
 7. Mekarna tata kelola anu akuntabel sarta luyu jeung undang-undang bari bisa ngalap sumber daya finansial mandiri geusan ngokolakeun atikan anu reugreug pageuh;
 8. Mekarna kaluhungan diri anu pinunjul bari teu ninggalkeun talari karuhun katut kapunjulan ajén gawé;
 9. Ngadegna puseur kabudayan anu némbongkeun kabeungharan budaya Sunda pikeun ngahontal darajat anu punjul dina tingkat internasional.