Lambang Unpad

Logo Unpad *

Logo Unpad *

Ngunduh Lambang Unpad (File Corel Draw | File Adobe Illustrator )
Ngunduh Padoman Lambang Unpad (File PDF)

Wangun jeung Harti Lambang Univérsitas Padjadjaran
Wangun jeung harti lambang Univérsitas Padjadjaran téh ditetepkeun dumasar kana SK Réktor Nomer: 903/H6.1/KEP/HK/2010 sarta kadaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomer: 045978 tanggal 5 Fébruari 2010.
Lambang Unpad téh diwangun ku 6 bagian, nya éta:
• Obor
• Kujang
• Elar
• Roda
• Kembang taraté
• Péntagon, taméng juru lima

Obor téh perlambang élmu anu nyaangan kana kahirupan tur jadi cahya kabagjaan dina ngahontal kaluhungan budi.

Kujang téh pakarang pusaka urang Sunda anu jadi lambang kakuatan jeung wawanén dina nangtayungan hak jeung bebeneran, luyu jeung pancén élmu pangaweruh; kujang dua pangadékna.

Elar anu diréka daun paku minangka silib dayeuh Pakuan tina asal kecap “paku” anu jadi puseur kaagungan Kaprabuan “Padjadjaran”, sarta ieu daun paku téh digambarkeun siga jangjang anu ngandung harti tansah ngudag harepan jeung ajén-inajén anu luhur.

Roda téh lambang kamasrakatan, lir ibarat roda anu taya eureunna muter ngawelah paneka jaman, tur jadi ciri hirup-huripna Univérsitas Padjadjaran.

Kembang Taraté nu mangkak ngandung harti awét jaya, abadi, suci sapapanjangna, perlambang kabudayan jeung atikan.

Péntagon, taméng juru lima minangka perlambang Pancasila, dasar nagara anu jadi padoman pikeun sagala upaya dina ngaheuyeuk univérsitas geusan kapentingan bangsa jeung nagara.

Konéng siloka tina kajayaan jeung kaluhungan budi (pulas dasarna)
Beureum siloka tina kaberesihan (pulas seuneu obor jeung roda).
Bodas siloka tina kajujuran jeung kasucian (pulas kujang jeung taraté).
Hideung siloka tina katanggohan, kakuatan, jeung pancegna haté (pulas elar).